ปัจจุบันศูนย์บริการฟอร์ดประเทศไทยทั่วประเทศ มีช่างชำนาญการที่พร้อมให้บริการลูกค้าฟอร์ดทุกท่าน โดยสามารถแบ่งตำแหน่งของช่างได้ 4 ระดับคือ

1.TECHNICIAN

2.ADVANCED TECHNICIAN

3.SENIOR TECHNICIAN

4.MASTER TECHNICIAN


ผู้ที่จะสมัครเป็นช่างของฟอร์ดได้ ต้องเรียนจบขั้นต่ำระดับ ป.ว.ช.ช่างยนต์ และต้องผ่านการทดสอบ “วัดความรู้ทั่วไปในการรับสมัครช่าง” ซึ่งเป็นการสอบความรู้พื้นฐานเรื่องรถ และความถนัดในด้านช่างโดยช่างทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับรถฟอร์ดและมีประโยชน์ในการซ่อมรถฟอร์ดโดยเฉพาะ โดยในศูนย์บริการฟอร์ดทุกแห่งจะมี MASTER TECHICIAN อย่างน้อย 1 คนที่ผ่านหลักสูตรการวิเคราห์ปัญหารถยนต์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเป็นครูฝึกเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างในระดับอื่นๆในศูนย์บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ ฟอร์ดมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างของฟอร์ด ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาฝีมือ และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ช่างในระดับต่างๆ เพื่อมอบบริการหลังการขายที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าฟอร์ด รวมทั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด่วนทางโทรศัพท์แบบ TECHNICAL HOTLINE เพื่อให้ช่างติดต่อปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาติดขัดในการซ่อมรถลูกค้า ศูนย์ฝึกอบรมนี้มีการคัดเลือกและฝึกอบรมช่างด้วยหลักสูตรทีได้มาตรฐาน มีการสอบและตรวจวัดความสามารถของช่างอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าช่างของฟอร์ดทุกคนมีความสามารถอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าฟอร์ดเกิดความมั่นใจ และพึงพอใจสูงสุด